Avís Legal i Política de Privacitat

Aquest avís i aquesta informació legals (en endavant, “l’Avís legal“) regulen l’ús del servei del portal d’Internet www.cot.cat que Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Catalunya posa a disposició dels usuaris d’Internet.

COTCAT S.L., amb CIF número B62862826, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34529, Foli 80, Full B 299700, Inscripció 2a.

La utilització del portal atribueix la condició d’usuari del portal (en endavant, “l’Usuari“) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal en la seva versió publicada per COTCAT S.L. en el moment en què l’Usuari accedeixi al portal.

També s’informa, en virtut d’allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, que COTCAT S.L. es compromet a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions o la documentació a què tingui accés en l’exercici de les seves funcions, que només podrà fer servir per als usos previstos en la relació pacient/metge preestablerta.

Tampoc podrà divulgar la informació esmentada ni posar-la en coneixement de tercers sense el consentiment previ per escrit de l’afectat.

COTCAT S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat pertinents en virtut d’allò que estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal (R. D. 994/1999).

 

DRETS ARCO

L’usuari pot, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts per la llei, així com el dret a revocar, si escau, la cessió de les seves dades mitjançant l’enviament d’un missatge per correu electrònic a COTCAT (info@cot.cat) o d’una carta escrita i signada per correu ordinari a COTCAT, amb domicili a Passeig Comte d’Ègara, 2-4, 1r 2a (08221 Terrassa), amb el nom complet de l’usuari, el domicili a efecte de notificacions, una fotocòpia del document nacional d’identitat i la descripció del dret exercit.